Προσωπικά δεδομένα | Όροι χρήσης | Όροι πληρωμής

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

Άρθρο 1ο
Εφαρμογή
Οι παρακάτω γενικοί όροι συναλλαγής ισχύουν για όλες τις συμβάσεις, τις οποίες συνάπτει η εταιρεία Virtuality Promo LTD με καταναλωτές (κατωτέρω πελάτες) στα πλαίσια του ηλεκτρονικού καταστήματος online-shop. Καταναλωτής θεωρείται το νομικό πρόσωπο ή φυσικό πρόσωπο το οποίο συμβάλλεται για λόγους οι οποίοι εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρη επαγγελματική του δραστηριότητα.
Οι παραγγελίες και παραδόσεις αφορούν και γίνονται εντός της ελληνικής επικράτειας και οι συναλλαγές θα γίνονται στην ελληνική ή Αγγλική γλώσσα.
Άρθρο 2ο
Σύναψη σύμβασης πώλησης προϊόντων
Ο αντισυμβαλλόμενος του πελάτη είναι η εταιρεία με την επωνυμία «Virtuality Promo LTD ».
Τα περιλαμβανόμενα και εμφανιζόμενα στο online-shop προσφερόμενα προϊόντα (συσκευές και εξαρτήματα για επαγγελματική χρήση) συνιστούν μία μη δεσμευτική πρόταση προκειμένου να κληθεί ο πελάτης να προβεί σε παραγγελία αγοράς.
Ο πελάτης ενημερώνεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω αντίστοιχων ενδείξεων. Στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος περιλαμβάνονται προϊόντα διαθέσιμα, προϊόντα με την ένδειξη «κατόπιν παραγγελίας» καθώς και προϊόντα με την ένδειξη «μη διαθέσιμα προς το παρόν». Επίσης, οι προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
Μπορούν να επιλεγούν είδη από το προσφερόμενα προϊόντα, τα οποία θα ενταχθούν στο καλάθι αγορών και στη συνέχεια θα δοθεί η παραγγελία προς την Virtuality Promo LTD Πριν την αποστολή της παραγγελίας του, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ελέγξει όλα τα στοιχεία της παραγγελίας του (π.χ. περιγραφή προϊόντος, ποσότητα – τεμάχια παραγγελθέντων ειδών, όνομα και επώνυμο πελάτη, διεύθυνση, τρόπο πληρωμής) και ενδεχομένως να την αλλάξει. Αμέσως μόλις επιλέξει ο πελάτης με κλικ το χωρίο (κουτάκι) με την ένδειξη «αποστολή παραγγελίας» παρέχει στην Virtuality Promo LTD μία δεσμευτική πρόταση και προσφορά για την σύναψη του συμφωνητικού πώλησης. Η λήψη της παραγγελίας του πελάτη επιβεβαιώνεται αμέσως με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) ως επιβεβαίωση της παραγγελίας. Η προαναφερόμενη επιβεβαίωση της παραγγελίας δεν συνιστά αποδοχή της πρότασης – προσφοράς του πελάτη. Η σύμβαση πώλησης καταρτίζεται και ισχύει με την αποστολή του παραγγελθέντος είδους στον πελάτη. Πριν την αποστολή του προϊόντος αποστέλλεται στον πελάτη ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) για την επιβεβαίωση της αποστολής, η οποία επισυνάπτεται στο παραστατικό της πώλησης ή στο τιμολόγιο.
Ο πελάτης μπορεί να εκτυπώσει ή να αποθηκεύσει τους παρόντες γενικούς όρους συναλλαγής.
Ο πελάτης μπορεί να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει το περιεχόμενο – κείμενο της παραγγελίας του αμέσως μετά την αποστολή της παραγγελίας. Επίσης μπορεί να δει τα στοιχεία αυτά επιλέγοντας την ένδειξη «MyOrders». Με την επιβεβαίωση της παραγγελίας του πελάτη παρέχεται σε αυτόν πρόσβαση στους όρους της συμφωνίας συμπεριλαμβανομένων των γενικών όρων συναλλαγής, τα οποία τίθενται και παραμένουν στη διάθεσή του.
Η Virtuality Promo LTD δικαιούται να περιορίσει την ποσότητα / τεμάχια της παραγγελίας. Αυτό αφορά τόσο τα τεμάχια των παραγγελθέντων ειδών βάσει της ίδιας παραγγελίας, όσο και περισσότερες παραγγελίες (διαδοχικές ή μη) των ιδίων ειδών.
Άρθρο 3ο
Ενημέρωση δικαιώματος υπαναχώρησης

 1. Δικαίωμα υπαναχώρησης του πελάτη
  Σε κάθε εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος online-shop, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως, προφορικά ή εγγράφως, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών κατ’ άρθρο 3ε του ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, η ως άνω προθεσμία των (14) ημερολογιακών ημερών ξεκινά για τα αγαθά από την παραλαβή τους και για τις υπηρεσίες από την ημερομηνία σύναψης της αντίστοιχης σύμβασης.
  Ο πελάτης ασκεί το δικαίωμα της υπαναχώρησης γνωστοποιώντας το εγγράφως ή με άλλο σταθερό μέσο το οποίο τίθεται στη διάθεση της αποδέκτριας- προμηθεύτριας εταιρείας ώστε η τελευταία να λάβει γνώση της υπαναχώρησης. Η κοινοποίηση της υπαναχώρησης εκ μέρους του καταναλωτή από τη σύμβαση εξ αποστάσεως πρέπει να γίνει στην διεύθυνση:
  VIRTUALITY PROMO LTD
  ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 2 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14451
  2102850750
  Email: [email protected]
 2. Συνέπειες υπαναχώρησης
  Ο καταναλωτής – πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ανακοίνωσε στην Virtuality Promo LTD την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, επιβαρυνόμενος μόνο με τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος. Ειδικότερα, τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν από τον πελάτη, όντας αχρησιμοποίητα. Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. παραστατικό αγοράς όπως τιμολόγιο πώλησης, τα έντυπα που το συνοδεύουν κ.ο.κ) με το σύνολο των εξαρτημάτων του και την συσκευασία του σε άριστη κατάσταση. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την Virtuality Promo LTD, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται με επιμέλεια της Virtuality Promo LTD Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η Virtuality Promo LTD έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θα έπρεπε να επιστραφούν στην αρχική τους κατάσταση, αποκλειομένου εξ αυτού του λόγου του δικαιώματος υπαναχώρησης του καταναλωτή – πελάτη.
  Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή κατά τα ανωτέρω, η Virtuality Promo LTD υποχρεούται να επιστρέψει τα ποσά που κατέβαλε ο καταναλωτής εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από την σύμβαση κατ’ άρθρο 3θ του νόμου 2251/1994. Ωστόσο, κατά την τρίτη παράγραφο του ίδιου άρθρου, η Virtuality Promo LTD διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει την επιστροφή του τιμήματος μέχρι να λάβει πίσω τα προϊόντα, πλέον εύλογου χρόνου για τον έλεγχο αυτών από το αρμόδιο τμήμα.
  Άρθρο 4ο
  Τιμές, έξοδα αποστολής
  Οι αναγραφόμενες στο ηλεκτρονικό κατάστημα online-shop τιμές συμπεριλαμβάνουν τον νόμιμο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ενώ δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα της αποστολής.
  Κόστος αποστολής
  Οι αποστολές εμπορευμάτων θα πραγματοποιούνται μέσω εταιρίας ταχυμεταφορών ή μέσω μεταφορικής εταιρίας, την δε επιλογή θα κάνει ο πελάτης κατά τον ορισμό του τρόπου αποστολής. Το κόστος αποστολής θα υπολογίζεται από το σύστημα υπολογίζοντας το βάρος, τον όγκο και την διεύθυνση αποστολής των εμπορευμάτων. Εάν για οποιοδήποτε λόγο προκύψει αδυναμία αυτόματου υπολογισμού του κόστους αποστολής ο πελάτης θα ενημερώνεται σχετικά με το προβλεπόμενο κόστος με email ή και τηλεφωνικά, ακόμα και στην περίπτωση που ήδη έχουν υπολογιστεί τα μεταφορικά έξοδα, οπότε και θα προκύπτει η απαραίτητη με τον πελάτη συνεννόηση πριν την αποστολή.

Άρθρο 5ο
Πληρωμή
Ο πελάτης έχει το δικαίωμα επιλογής του τρόπου πληρωμής του τιμήματος πώλησης είτε με κατάθεση στην τράπεζα, είτε μέσω πιστωτικής κάρτας.
Τραπεζική Κατάθεση:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
IBAN: GR9601101280000012800295136
Δικαιούχος: Virtuality Promo LTD
Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης στην τράπεζα χρειάζεται να στείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης με e-mail στο [email protected] , σημειώνοντας τον αριθμό παραγγελίας και το ονοματεπώνυμο στο οποίο έχει γίνει η παραγγελία.

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής κάρτας
Παρέχεται δυνατότητα εξόφλησης των παραγγελιών μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών VISA και Mastercard. Η χρέωση της πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας πραγματοποιείται αφού προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητας της. Ο πελάτης είναι ο μόνος υπεύθυνος για την σωστή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας. Ο προμηθευτής δικαιούται να δεσμεύσει το ποσό κάθε παραγγελίας του πελάτη στην δηλωθείσα από αυτόν πιστωτική ή χρεωστική κάρτα και να το χρεώνει – εισπράττει κατά την παράδοση του παραγγελθέντος προϊόντος στον πελάτη.

Άρθρο 6ο
Παρακράτηση κυριότητας
Μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος πώλησης των παραδοθέντων προϊόντων η Virtuality Promo LTD παρακρατεί την κυριότητα επ΄ αυτών και δικαιούται να ζητήσει την απόδοσή τους σε αυτή από τον πελάτη ακόμα και με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον δεν εξοφληθεί.

Άρθρο 7ο
Παράδοση
Η Virtuality Promo LTD δικαιούται να προβαίνει σε τμηματικές παραδόσεις.
Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας της Virtuality Promo LTD να παραδώσει το παραγγελθέν προϊόν στον πελάτη, για λόγους που ανάγονται στον δικό της προμηθευτή, η Virtuality Promo LTD δικαιούται να ακυρώσει την παραγγελία του πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση η Virtuality Promo LTD θα ενημερώνει αμέσως τον πελάτη περί της αδυναμίας της να του παραδώσει το προϊόν, επιστρέφοντάς του τυχόν προκαταβολή που έλαβε. Ο πελάτης θα διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματά του.
Η διαθεσιμότητα των προϊόντων αναγράφεται δίπλα στην περιγραφή τους. Σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνεται κάποιο προϊόν μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα online-shop, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
Οι προθεσμίες παράδοσης είναι ενδεικτικές και δεν συνιστούν δήλη χρόνο, καθόσον μπορεί να σημειωθούν χρονικές αποκλίσεις.

Άρθρο 8ο
Συμψηφισμός, Επίσχεση
Ο πελάτης δικαιούται να προβεί σε συμψηφισμό ομοειδών του απαιτήσεων με απαιτήσεις της Virtuality Promo LTD, εφόσον η ανταπαίτησή του είναι εκκαθαρισμένη και έχει κριθεί τελεσίδικα ή δεν αμφισβητείται και αναγνωρίζεται ρητώς από την Virtuality Promo LTD Ο πελάτης έχει επίσης δικαίωμα επίσχεσης εφόσον η ανταπαίτησή του εδράζεται στην ίδια έννομη σχέση.

Άρθρο 9ο
Ελαττώματα – ελλείψεις συνομολογημένων ιδιοτήτων
Για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα προϊόντα ισχύουν οι προβλέψεις του αστικού κώδικα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ως τέτοια εγγράφως από αμφότερα τα μέρη.
Τα ανωτέρω δικαιώματα παραγράφονται εντός διετίας από την παράδοση του προϊόντος.
Δεν θεωρούνται ελαττώματα:
Η συνηθισμένη ή φυσιολογική φθορά
Φθορές ή ζημίες οφειλόμενες σε κακή ή αντικανονική χρήση, ή σε μη ενδεδειγμένη αποθήκευση, ή σε συναρμολόγηση και χρήση αντιβαίνουσα στις παρεχόμενες οδηγίες, ή σε μεγάλη καταπόνηση, ή σε κακή συντήρηση ή φροντίδα στο διάστημα μετά την μεταβίβαση του κινδύνου (παράδοση) στον πελάτη
Φθορές ή ζημίες οφειλόμενες σε ανωτέρα βία, ή σε εξωτερικό επιγενόμενο συμβάν, το οποίο δεν μπορούσε να προβλεφθεί, ή σε μη συνηθισμένη χρήση του προϊόντος.

Άρθρο 10ο
Ασφαλή προϊόντα – Όροι εγγύησης
Τα διατιθέμενα προϊόντα Virtuality Promo LTD είναι προϊόντα με μακρά διάρκεια (διαρκή καταναλωτικά αγαθά), τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές, σαφείς οδηγίες για την ασφαλή χρήση, διατήρηση, συντήρηση και πλήρη αξιοποίησή τους, και ενημέρωση για τους κινδύνους κατά τη χρήση και διατήρησή τους. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:
Να υπάρχει το τιμολόγιο αγοράς της συσκευής.
Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.)
Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση τους όρους εγγύησης που συμπεριλαμβανονται στο εγχειρίδιο χρήστη.
Άρθρο 11ο
Αποζημίωση, περιορισμός ευθύνης
Η Virtuality Promo LTD ευθύνεται προς αποζημίωση μόνον στις περιπτώσεις δόλου και βαριάς αμέλειας. Η Virtuality Promo LTD ενέχεται για ελαφρά αμέλεια μόνον όταν παραβεί ουσιώδη υποχρέωση από την οποία εξαρτάται αποκλειστικά η ομαλή εκπλήρωση της αναληφθείσας συμβατικής παροχής, στην οποία τήρηση της υποχρέωσης δικαιούται να εμμένει ο πελάτης. Κατά τα λοιπά αποκλείεται η ευθύνη κάθε άλλης αποζημίωσης ακόμα και για προσυμβατική ευθύνη τηρουμένων των διατάξεων του νόμου.
Σε περίπτωση ευθύνης της Virtuality Promo LTD από ελαφρά αμέλεια, η ευθύνη της περιορίζεται στην ζημία, την οποία θα μπορούσε να υπολογίσει και εκτιμήσει η Virtuality Promo LTD κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με τις γνωστές σε εκείνη περιστάσεις.
Οι προαναφερόμενες περιπτώσεις αποκλεισμού και περιορισμού της ευθύνης ισχύουν επίσης υπέρ των συνεργατών μας, των βοηθών εκπλήρωσης και λοιπών τρίτων, τους οποίους η Virtuality Promo LTD χρησιμοποιεί στα πλαίσια της εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων.

Άρθρο 12ο
Αποθήκευση δεδομένων και προστασία δεδομένων
Η Virtuality Promo LTD ζητά και αποθηκεύει τα απαραίτητα στοιχεία του πελάτη για την εκτέλεση της παραγγελίας. Κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων η Virtuality Promo LTD λαμβάνει υπόψη της και τηρεί τις νόμιμες διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να ανατρέξετε στο χωρίο «Ασφάλεια και προσωπικά δεδομένα».

Άρθρο 13ο
Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμόδια Δικαστήρια

Οι γενικοί όροι συναλλαγής υπάγονται στις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της «Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τις Διεθνείς Πωλήσεις Κινητών Πραγμάτων», όπως αυτή κυρώθηκε δυνάμει του ν. 2532/1997
Η σύμβαση που καταρτίζεται μεταξύ της Virtuality Promo LTD και του πελάτη συμπεριλαμβάνει όλες τις συμφωνίες και δεν υπάρχουν άλλες προφορικές συμφωνίες.
Για κάθε διαφορά απορρέουσα από τους παρόντες γενικούς όρους συναλλαγής καθώς και τη συναλλαγή μεταξύ της Virtuality Promo LTD και του πελάτη αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 14ο
Διεύθυνση επικοινωνίας

Για κάθε δήλωση ή παράπονο μπορείτε να απευθύνεστε στην κατωτέρω διεύθυνση της VIRTUALITY PROMO LTD:

VIRTUALITY PROMO LTD
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 2 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14451
ΤΗΛ: 2102850750
Email: [email protected]

Στοιχεία νομικού περιεχομένου
VIRTUALITY PROMO LTD
ΛΟΥΚΙΑΝΟΥ 2 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 14451
ΤΗΛ: 2102850750
Email: [email protected]

Α.Φ.Μ. 996942079
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ

E mail: [email protected]

Pages: 1 2